⛪ மார்த்தாண்டம் சீரோ மலங்கரை மறைமாவட்டம்


28 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், அணக்கரை

81 அமலோற்பவ அன்னை ஆலயம், விமலபுரம்

85 அற்புத குழந்தை இயேசு ஆலயம், சேறோட்டுகோணம், நட்டாலம்

102 புனித சூசையப்பர் மலங்கரை ஆலயம், மாத்தார்

130 புனித குழந்தை தெரசாள் ஆலயம், புஷ்பகிரி

184 புனித சூசையப்பர் தேவாலயம், பாத்திமாநகர்

263 இயேசுவின் திரு இருதய மலங்கரை கத்தோலிக்க ஆலயம், சாருர்

282 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், சூசைபுரம்

291 புனித ஜார்ஜியார் தேவாலயம், கிராத்தூர்

295 புனித யூதா ததேயூஸ் மலங்கரை கத்தோலிக்க தேவாலயம், ஆதிச்சவிளாகம்

345 புனித தோமையார் மலங்கரை கத்தோலிக்க தேவாலயம், கோயிக்கல்தோப்பு

443 புனித அந்தோணியார் தேவாலயம், கிறிஸ்துவிளாகம்

444 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் தேவாலயம், இறச்சகுளம்

445 அற்புத குழந்தை இயேசு தேவாலயம், நாகர்கோவில்

461 புனித சவேரியார் மலங்கரை தேவாலயம், பாலவிளை

487 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், நடைக்காவு

544 புனித பிரான்சிஸ் அசிசியார் ஆலயம், பெருவழிக்கடவு

569 புனித மரியன்னை ஆலயம், வெட்டிக்குழி

578 புனித வின்சென்ட் தே பவுல் ஆலயம், குளப்பாறை

725 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், உண்ணாமலைக்கடை

751 தூய சகாய மாதா மலங்கரை கத்தோலிக்க ஆலயம், குழித்துறை

762 புனித ஜார்ஜியார் மலங்கரை ஆலயம், செல்லங்கோணம்

781 புனித தோமையர் மலங்கரை கத்தோலிக்க தேவாலயம், தேமானூர்