⛪ குழித்துறை மறைமாவட்டம்

குழித்துறை மறைமாவட்டம்


01 புனித அந்தோணியார் ஆலயம் விழுந்தயம்பலம்

02 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், நல்லூர்

03 இடைவிடா சகாய மாதா ஆலயம், கூட்டமாவு

04 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், அப்பட்டுவிளை

07 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், குருவிக்காடு

09 பாத்திமா மாதா ஆலயம், மூலச்சல்

13 தூய மறைபரப்பு ஆலயம், அம்பாங்காலை

14 கார்மல் அன்னை ஆலயம், கொல்வேல்

15 இயேசுவின் திரு இருதய ஆலயம், பள்ளியாடி

19 சகாய மாதா ஆலயம், சடையன்குழி

20 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், மணலி

21 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், பூட்டேற்றி

25 வியாகுல மாதா ஆலயம், வெள்ளிகோடு

26 மரியன்னை ஆலயம், மண்ணான்விளை

30 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், இருதயபுரம்

31 இயேசுவின் திரு இருதய ஆலயம், பாலப்பள்ளி

33 தூய கார்மல் அன்னை ஆலயம், நுள்ளிவிளை

34 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், மைலகோடு

35 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், பாலவிளை

36 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், மானான்விளை

40 தூய ஆரோபண அன்னை ஆலயம், மாத்திரவிளை

41 ஜெபமாலை அன்னை ஆலயம், காஞ்சிரகோடு

45 லூர்து அன்னை ஆலயம், லூர்துகிரி

46 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், திக்கணங்கோடு

48 புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் ஆலயம், முட்டைக்காடு

49 புனித பெரிய நாயகி அன்னை திருத்தலம், திருவிதாங்கோடு

50 கார்மல் அன்னை ஆலயம், முரசங்கோடு

52 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், குழித்துறை

53 வேளாங்கண்ணி அன்னை ஆலயம், அன்னை நகர் (சானல்முக்கு)

56 தூய சவேரியார் ஆலயம், வேங்கோடு

58 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், வெட்டுவிளை

59 புனித சவேரியார் ஆலயம் செந்தறை

61 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், முள்ளங்கனாவிளை

62 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், தாறாதட்டு

64 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், வெள்ளையம்பலம்

66 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், திட்டவிளை

67 ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், தெருவுக்கடை

68 புனித சவேரியார் ஆலயம், புல்லங்குழி

71 புனித ஆரோக்கிய மாதா ஆலயம், முன்சிறை

77 இயேசுவின் திரு இருதய ஆலயம், விரிகோடு

78 புனித லொரேட்டோ அன்னை ஆலயம், தொலையாவட்டம்

79 புனித ஆரோக்கியநாதர் ஆலயம், வேப்புவிளை

82 புனித சவேரியார் ஆலயம், மார்த்தாண்டம்

83 இயேசு மரி திரு இருதய ஆலயம், பாலவிளை நட்டாலம்

87 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், புல்லாணி

88 ஜெபமாலை அன்னை ஆலயம், பிலாவிளை

91 புனித சவேரியார் ஆலயம், கோணங்காடு

92 அமலோற்பவ அன்னை ஆலயம், மாங்கரை

93 லூர்து அன்னை ஆலயம், ஆலஞ்சோலை

95 புனித சவேரியார் ஆலயம், ஏற்றகோடு

96 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், சூழால்

97 குழந்தை இயேசுவின் தெரசாள் ஆலயம், கொல்லங்கோடு

99 புனித எஸ்தாக்கியார் ஆலயம், பாக்கியபுரம்

100 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், மாடத்தட்டுவிளை

107 தூய சூசையப்பர் ஆலயம், சூசைபுரம்

110 இயேசுவின் திரு இருதய ஆலயம், பாகோடு

113 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், மஞ்சாலுமூடு

114 குழந்தை இயேசு ஆலயம், கோட்டூர்கோணம்

116 தூய சகாய மாதா ஆலயம், ஈஞ்சக்கோடு

117 தூய பாத்திமா அன்னை ஆலயம், கல்லுக்கூட்டம்

120 தூய ஆரோபண அன்னை ஆலயம், பொன்மனை

121 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், கோழிப்போர்விளை

122 தூய பவுல் (சின்னப்பர்) ஆலயம், மாத்தார்

123 புனித குழந்தை தெரசாள்ஆலயம், பாலூர்

125 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், ஈத்தவிளை

129 புனித குழந்தை தெரசாள் ஆலயம், செட்டிச்சார்விளை

131 புனித ஆரோபண அன்னை ஆலயம், மேக்காமண்டபம்

133 புனித ஞானப்பிரகாசியார் ஆலயம், வில்லுக்குறி

134 தூய அந்தோணியார் ஆலயம், நுள்ளிவிளை

136 புனித அருளானந்தர் ஆலயம், அருளானந்தபுரம்

138 புனித யோசேப்பு ஆலயம், மலமாரி

139 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், பருத்தியறைத்தோட்டம்

140 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், செபஸ்தியார்புரம்

143 புனித யூதா ததேயுஸ் திருத்தலம், சுவாமியார்மடம்

145 புனித பத்தாம் பத்திநாதர் ஆலயம், படர்நிலம்

147 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், முகமாத்தூர்

148 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், மாத்தூர்

150 புனித ஞானப்பிரகாசியார் ஆலயம், காரங்காடு

151 தூய விண்ணக அன்னை ஆலயம், அருமனை

153 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், முளவிளை

154 புனித யோசேப்பு (சூசையப்பர்) ஆலயம், குழிச்சல்

156 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், வாறுவிளை

157 லூர்து அன்னை ஆலயம், நெல்லிக்காவிளை

159 வியாகுல அன்னை ஆலயம், கொன்னக்குழிவிளை

163 தூய சீயன்னா கத்தரினம்மாள் ஆலயம், கப்பியறை

166 புனித சவேரியார் ஆலயம், இளம்பிலாவிளை

167 புனித அமல அன்னை ஆலயம், அமலாபுரம்

171 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், மஞ்சாடி

174 புனித ஜார்ஜியார் ஆலயம், பள்ளவிளை

175 புனித காணிக்கை மாதா ஆலயம், இரவிபுதூர்கடை

178 விண்ணேற்பு அன்னை ஆலயம், புதுக்கடை

179 தூய சவேரியார் ஆலயம், மல்லன்விளை

180 தூய அலங்கார அன்னை ஆலயம், குழிவிளை

181 தூய சவேரியார் ஆலயம், சேவியர்புரம்

185 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், செம்பருத்திவிளை

191 தூய ஞானப்பிரகாசியார் ஆலயம், இலவுவிளை

194 தூய அமலோற்பவ அன்னை ஆலயம், விலவூர்

197 அற்புத குழந்தை இயேசு ஆலயம், வசந்தபுரம்

200 புனித சிலுவை அருளப்பர் ஆலயம், சிலுவைபுரம்

205 நல்லாயன் ஆலயம், நல்லாயன்புரம்

206 ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், ஆரோக்கிய அன்னை நகர்

207 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், கிறிஸ்து ராஜபுரம்

208 புனித சூசையப்பர் ஆலயம் கம்பிளார்

213 திருக்குடும்ப ஆலயம், இலந்தவிளை

221 புனித ஆரோபண அன்னை ஆலயம், மருதூர்குறிச்சி

223 இயேசுவின் திரு இருதய ஆலயம், இருதயபுரம்

225 தூய சகாய அன்னை ஆலயம், சகாயநகர்

228 புனித பனிமய மாதா ஆலயம், பட்டரிவிளை

230 புனித செபஸ்தியார் ஆலயம், தலக்குளம்

232 புனித பிரான்சிஸ் சலேசியார் ஆலயம், சானல்கரை

241 புனித மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், சிராயன்குழி

242 புனித குழந்தை தெரசாள் ஆலயம், காஞ்சாம்புரம்

243 மறைசாட்சி தேவசகாயம் பிள்ளை திருத்தலம், நட்டாலம்

251 புனித பாத்திமா அன்னை ஆலயம், பாத்திமாபுரம்

252 தூய கார்மல் அன்னை ஆலயம், வாவறை

254 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், தச்சூர்

264 குழந்தை இயேசுவின் தெரசாள் ஆலயம், சந்தனபுரம்

266 புனித லூர்து அன்னை ஆலயம், செறுதிக்கோணம்

279 தூய அந்தோனியார் திருத்தலம், சுங்கான்கடை

293 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், மருதங்கோடு

294 தூய பரலோக மாதா ஆலயம், பரமன்விளை

311 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், வர்த்தான்விளை

312 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், கல்குறிச்சி

321 இயேசுவின் திருஇருதய ஆலயம், கடையல்

326 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், வாடிவிளை, நெய்யூர்

328 ஆரோக்கிய அன்னை ஆலயம், பண்டாரவிளை

332 அலங்கார அன்னை ஆலயம், சித்தன்தோப்பு

342 மரியன்னை ஆலயம், முளகுமூடு

344 வேளாங்கண்ணி அன்னை ஆலயம், கண்ணோடு

350 புனித குழந்தை இயேசுவின் தெரசாள் ஆலயம், கண்டன்விளை

367 புனித வளனார் ஆலயம், வளனூர்

370 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், கோனசேரி

371 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், புதுக்கோடு

374 தூய காவல் தூதர்கள் ஆலயம், மேல்புறம்

380 புனித ஜார்ஜியார் ஆலயம், பிலாவிளை

393 புனித சவேரியார் ஆலயம், வட்டவிளை

396 நல்லாயன் ஆலயம், வெள்ளியாவிளை

409 புனித அந்திரேயா ஆலயம், ஆற்றூர்

419 தூய அந்தோணியார் ஆலயம், நாகக்கோடு

420 இறைபராமரிப்பு ஆலயம், இட்டகவேலி

421 தூய தோமா ஆலயம், அரமன்னம்

431 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், செறுகோல்

440 தூய சகாய அன்னை ஆலயம், காட்டுவிளை

441 தூய மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம், மணலிக்குழிவிளை

496 தூய அந்தோணியார் ஆலயம், வாள்வச்சகோஷ்டம்

526 தூய லூர்து அன்னை ஆலயம், ஆலன்விளை

529 தூய சூசையப்பர் ஆலயம், குருந்தன்கோடு

530 தூய தஸ்நேவிஸ் அன்னை ஆலயம், மேல ஆலன்விளை

572 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், சாய்க்கோடு

581 புனித யூதா ததேயு ஆலயம், குட்டைக்காடு

626 தூய விண்ணக அன்னை ஆலயம், கல்லங்குழி

646 தூய இதய அன்னை ஆலயம், தும்பாலி

647 இயேசுவின் திருஇருதய ஆலயம், கரும்பிலாவிளை

648 கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம், உடவிளை

700 புனித காணிக்கை மாதா ஆலயம், மாதாபுரம்

704 புனித சூசையப்பர் ஆலயம் பேச்சிப்பாறை

775 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், சூசைபுரம்

793 தூய ஜாண் போஸ்கோ ஆலயம் பாத்திமாநகர்

794 தூய சகாய அன்னை ஆலயம், கண்ணன்விளை

813 தூய இதய அன்னை ஆலயம், மணியாரங்குன்று -அம்சி

898 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், மணலிக்கரை

964 புனித அந்தோனியார் ஆலயம், பெருஞ்சாணி

965 புனித தோமையார், ஆலயம் சிற்றார்

968 புனித சூசையப்பர் ஆலயம், அப்பட்டுவிளை