⛪ தமிழ்நாட்டிற்கு வெளியே...


வெளி மாநிலங்கள்...

237 ஜெபமாலை அன்னை ஆலயம், செட்டிஹள்ளி

248 புனித அந்தோணியார் ஆலயம், கச்சத்தீவு

267 புனித அன்னை மரியா பேராலயம், பெங்களூரு

534 புனித ரீட்டா ஆலயம், சிக்காரிபாரா

755 தூய ஜெபமாலை மாதா ஆலயம், ரிவாடி

788 புனித திருமுழுக்கு யோவான் ஆலயம், அட்டப்பள்ளம்

792 புனித ஆரோக்கிய அன்னை திருத்தலப் பேராலயம், ஹரிஹர்

877 புனித ஆரோக்கிய மாதா திருத்தலம், பெல்லாரி

953 புனித இராயப்பர் சின்னப்பர் ஆலயம், எருத்தேன்பதி

955 புனித அந்தோனியார் பசிலிக்கா, டோர்னஹள்ளிவெளிநாடுகள்...

276 பாரிஸ் அன்னை பேராலயம், பாரிஸ், பிரான்ஸ்

297 லூர்து மாதா ஆலயம், புக்கீஸ், சிங்கப்பூர்

729 அன்னை மரியாள் இராக்கினி ஆலயம், குரெய், தென் சூடான்

780 அன்னை மரியாள் இறைவனின் தாய் ஆலயம், லொய்னேக்கர்